Křest

O křtu bylo napsáno a řečeno mnohé a objevilo se mnoho rozličných teorií. Odložme proto veškerou předpojatost a nechme Bibli, aby nám ukázala, co učí: Podíváme se na toto důležité biblické téma pod čtyřmi nadpisy:

KŘEST

• jeho potřeba
• čeho jím dosáhneme
• jakou by měl mít formu
• po křtu... co potom?

1. POTŘEBA
Pád lidstva v zahradě Eden zapříčil oddělení člověka od Boha. O samého počátku Bůh lidem jako Adam, Eva, Abraham, Izák, Jákob, David a izraelským prorokům zaslíbil, že nakonec dojde k finálnímu usmíření. Aby dodržel svá zaslíbení, poslal Bůh svého Syna jako Spasitele lidstva "Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen" (Jan 3:17). Dříve, v té samé kapitole, Ježíš vyvrací jakékoliv pochybnosti o nezbytnosti křtu pro spásu, "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího" (Jan 3:5). A znovu Ježíš říká: "Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen" (Marek 16:16).

2. ČEHO JÍM DOSÁHNEME
Podívejme se na to, čeho křtem dosáhneme, a jak o tom rozličně hovoří Bible:

A. duchovní očištění - "dobré svědomí... před Bohem" (1 Petrův 1:21).
B. odpuštění hříchů - "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů" (Skutky 2:38).
C. záchrana z vody - "koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom osm lidí" (1 Petrův 3:20).
D. identifikace s Kristem v jeho smrti, pohřbu a vzkříšení - (Římanům 6:1-8; Koloským 2:11-13).
E. vzetí na sebe Kristova jména - "Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli" (Galatským 3:27).

3. FORMA
Kvůli jeho důležitosti musí mít křest podobu jakou požaduje Bůh, abychom dostáli principům, které jsme poznali výše. Podívejme se na následující slova Písma: 

A. "byl tam dostatek vody" (Jan 3:23).
B. "oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody" (Skutky 8:38).
C. "když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody" (Matouš 3:16). Poznámka: - prvotní význam řeckého slova "baptizó" znamená "plně ponořit" či "učinit mokrým" viz Strongova nebo Youngova konkordance. Stejně jako je důležitá forma, stejně důležitá je i víra a obrácení.
D. "obraťte se a každý z vás ať přijme křest" (Skutky 2:38).
E. "když uvěřili Filipově zvěsti... dávali se pokřtít muži i ženy" (Skutky 8:12).
F. Pozorně si přečtěte rozhovor filipského žalářníka s Pavlem a Silasem (Skutky 16:25-34)

4. PO KŘTU
Ježíš jasně ukazuje, že křest byl a je počátkem života služby, slibujíce duchovní, nikoliv materiální prospěch všem těm, kdo ho věrně následují (Matouš 19:27). Podívejte se například jak apošto Pavel kontrastuje skutky lidského těla s "ovocem ducha" (Galatským 5:16).

5. KŘEST A SPASENÍ
Jen velmi málo lidí má skutečnou vědomí o tom, co spasení znamená, domnívajíce se, že jde o pozvání k posmrtnému životu v nebi. Nicméně tohle vůbec není význam biblického spasení... Co je nám nabídnuto v Bibli, je spasení od věčné smrti. Apoštol Pavel nám to říká jasně v Římanům 6:23, že mzdou hříchu (neprominuté zvrácenosti) je smrt, ale "darem Božím je život věčný skrze Ježíše Krista našeho Pána" skrze křest v Ježíšovo jméno.

KŘEST NÁM DÁVÁ DRUHOU ŠANCI NA USMÍŘENÍ S BOHEM VYUŽIJME JI. JE ZADARMO.

Pokud se chceš blíže seznámit s učením Bible a poznat její pravdivé poselství, neváhej nás kontaktovat a napiš nám e-mail. Nabízíme Ti možnost studovat náš biblický kurz, který je zcela zdarma. Těšíme se na kontakt s Tebou a diskuzi nad otázkami z Bible.