Původní evangelium

Jak bylo zvěstováno v Žalmech, prostřednictvím proroků, Ježíše Krista a apoštolů. Krátký přehled o poselství Starého a Nového zákona.


Jak míjela století, mnohé se v církvích změnilo – víra, zvyky i názory. Přesto však existuje pouze JEDNO evangelium, JEDEN Bůh, JEDEN Pán Ježíš Kristus, JEDNA naděje Izraele a JEDINÁ pravdivá Bible!

Proto prosíme každého, aby otevřel Slovo Boží a prozkoumal jeho nauky a srovnal je obvyklými názory víry. Možná Vás výsledek uvede v úžas – neboť může každému darovat uspokojení a uklidnění a nadto dokonce pokoj, který překračuje veškeré chápání. Poté Vám bude život bez Boha a Jeho Syna připadat prázdný a bezvýznamný.


Toto nás učí Bible

1. Je pouze JEDINÝ BŮH a neexistuje nic srovnatelného!

Deut. 6:4; 2 Sam 7:22; 1. Král 8:23; 1 Paralip 17:20; Žalm 86:10; Iz 44:6; 45:5; 46:5; Mar 12:29; Jan 17:3; 1 Kor 8:6; Efez 4:6; 1 Tim 1:17; 2:5

2. Je JEDEN PÁN, Ježíš Kristus, Spasitel a prostředník, v němž je jediná cesta ke spáse. Ježíš se brzy vrátí na Zemi a nastolí vládu nade vším.

Iz 53:6; Mat 20:28; Luk 2:11; Jan 17:3; Skut 1:11; 4:12; 13:23; 1 Tim 2:5; 1. Jan 4:14

3. Je pouze JEDEN DUCH SVATÝ, což Boží síla, prostřednictvím níž Bůh pracuje.

Gen 1:2; Soud 14:6; Mat 1:18; Luk 1:35; 12:12; Skut 7:55; Řím 15:19; Žid 2:4; 2. Petr 1:21

4. Existuje pouze JEDNA VELIKÁ SMLOUVA, která je nadějí světa, rozpečetěná krví Ježíše Krista na Golgotě – smlouva s Abrahamem.

Gen 12:3 18:18; 26:3; 28:14; Mich 7:20; Luk 1:72; Skut 3:25; 7:55; 26:6; Řím 15:8; Gal 3:8; Žid 6:13; 11:13

5. Existuje pouze JEDEN ZDROJ INFORMACÍ o tom, co je Boží plán a záměr se Zemí. Je to SLOVO BOŽÍ.

Iz 8:20; Luk 16:31; Jan 5:39; Skut 28:23; Řím 15:4; 2 Tim 3:16; 2. Petr 1:21

6. Existuje JEDEN VELKÝ NEPŘÍTEL ČLOVĚKA – hřích. Vyskytl se poprvé v Edenu a je nazýván také ďábel. Proti němu musí křesťan celý svůj život bojovat.

Gen 3:15; 1. Král 8:46; Iz 53:6; Mat 15:18-20; 16:23; Skut 10:38; Řím 3:12; 5:12; 7:23; Žid 2:14; Jak 1:14; 1. Petr 5:8

7. Neexistuje ŽÁDNÁ VĚTŠÍ PRAVDA než ta, že smrt přišla skrze hřích a že ve smrti neexistuje žádné vědomí.

Job 3:17-18; 14:2; Kaz 9:5-6; Žalm 6:5; 17:15; 39:13; 115:17; 146:4; Ez 38:18; Dan 12:2; Řím 5:12; 6:23; 1 Kor 15:21

8. Neexistuje ŽÁDNÁ SPOLEHLIVĚJŠÍ SKUTEČNOST, než ta, že peklo (neboli hebrejsky „hades“) znamená hrob, do něhož přijdou všichni po smrti.

Gen 15:15; Žalm 6:5; 31:17; 89:48; 115:17; Kaz 3:20; 6:6; Iz 38:18; Mat 11:23; Skut 2:27-31; 1 Kor 15:54-55

9. Neexistuje žádná ZJEVNĚJŠÍ PRAVDA, než ta, že slovo „duše“ (hebrejsky „nephesh“, řecky „psyche“) znamená přednostně život. Všechna stvoření, která jsou naplněna životem, podléhají skutečnosti, že jsou smrtelná.

Job 7:15; Žalm 22:29; 33:19; 78:50; Ez 18:4; Mat 26:38; Jak 5:20; Zjev 16:3. Duše jdou do pekla neboli hrobu: Job 33:32; žalm 89:48; Přísl 23:14 Iz 38:17; Skut 2:31. Duše mohou být usmrceny: Lev 23:30; Num 15:31; Joz 10:28; Mat 10:28; Skut 3:23

10. Neexistuje NIC NÁDHERNĚJŠÍHO než vzkříšení, jež se uskuteční při návratu Ježíše Krista.

Dan 12:2; Mat 22:30; Luk 14:14; Jan 5:29; 6:40; Jan 11:24-25; Skut 23:6; Řím 6:5; 1 Kor 15:12; 1 Tes 4:16

11. Existuje DEN SOUDU pro ty, kteří jsou povinni skládat Bohu účty. K tomuto soudu – při návratu Ježíše Krista – se tito lidé MUSÍ dostavit.

Žalm 98:9; Mat 8:12; Jan 5:22-27; 11:24; Skut 17:31; 24:15; Řím 14:10; 2 Kor 5:10; 2 Tim 4:1; 1. Petr 4:17; Zjev 20:12

12. Existuje ODPLATA VĚČNÉHO ŽIVOTA pro věřící – ať žijící či zemřelé – a to při Kristově návratu.

Iz 40:10-11; Dan 12:2; Mat 8:11; 16:27; 24:31; Luk 13:28; Jan 5:29; 6:40; 1 Kor 15:23; 2 Kor 5:10; 2 Tim 4:8; 1 Tes 4:16; Zjev 22:12

13. Existuje VĚČNÁ SMRT pro nevěřící, kteří budou odmítnutí při Kristově návratu.

1 Sam 2:9; Ez 18:4; Mat 7:21-23; 8:12; 13:41; 25:46; Luk 13:28; Jan 5:29; Skut 24:15; 2 Kor 5:10; 2 Tes 1:8-9

14. Existuje BOŽÍ UJIŠTĚNÍ, že ti, kdo budou uznáni a přijati, budou vládnout s Pánem Ježíšem v tisíciletém království na Zem.

Žalm 72; Dan 2:44; 7:27; Zach 9:10; Luk 1:30-33; Zjev 5:10; 20:6

15. Existuje ZÁRUKA, že se Ježíš vrátí v těle a viditelně a že usedne na skutečný trůn. Je to trůn Davidův v Jeruzalémě.

2 Sam 7:12-16; Žalm 89:19-37; Iz 9:6-7; 33:17; Ez 21:26; Dan 7:27; Sof 2:11; Zach 12:10; Mat 16:28; 25:31-32; Mar 13:26; 14:62; Luk 13:35; 21:27; Skut 1:11; Zjev 2:27. Momentálně neexistuje žádný trůn Davidův: Žalm 89:39-44; Ez 21:26-27; Amos 9:11; Skut 1:6; 15:15-16; 17:31; Řím 15:12; Zjev 11:15; 15:4

16. Existuje BOŽÍ ROZKAZ, že Jeruzalém se během vlády Ježíše a jeho věrných má stát hlavním městem světa.

Žalm 48:2; Iz 2:1-4; 24:23; 33:20; 60:14; Jer 3:17; Joel 3:16; Mich 4:2-8; Zach 1:17; 8:22; 14:16; Mat 5:34-35; Luk 19:42

17. Existuje viditelné a velké ZNAMENÍ POSLEDNÍCH DNŮ od Boha, totiž že Izraelský národ, který On sám dříve rozptýlil mezi všechny národy světa, se opět částečně navrátil do své země – tak jak bylo zaslíbeno – a tak je nyní Jeruzalém připraven na Pánův návrat.

Iz 11:11-12; Jer 32:37; 31:10-28; Ez 11:17; 36:24; 37:3-14; Mat 23:39; Řím 11:12+15+26   

18. Existuje PŘÍKAZ JEŽÍŠE A JEHO APOŠTOLŮ, že víra, pokání a křest v Kristu (úplným ponořením do vody) je nezbytný pro spásu člověka.

Mat 28:19; Mar 16:16; Jan 3:23; Skut 2:38; 10:47; 16:31-32; 22:16; Řím 6:3-4; Gal 3:27-29; Kol 2:12; Efez 4:5; 1. Petr 3:21

19. Existuje DŮLEŽITÝ POŽADAVEK, že v každodenním životě křesťana musí být patrné jeho posvěcení, jeho správný život a přání dělat to, co je správné v Hospodinových očích.

Zach 14:20; Řím 6:19; 2 Kor 7:1; Filip 4:8; Kol 3:8; 1 Tes 3:13; 4:7; 1 Tim 2:15; Tit 2:12

20. Existuje JISTOTA, že spásy nemůže být dosaženo jinak než prostřednictvím Ježíše Krista.

Mat 1:21; Skut 4:12; Jan 11:25; 15:4

 


PRAVÝ KŘESŤAN se projevuje v každodenním životě „láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věrností, mírností a zdrženlivostí. Proti takovým věcem neexistuje zákon (Gal 5:22)

Tak praví Hospodin: „Zastavte se na cestách, rozhlédněte se, ptejte se po stezkách pradávných: Kde je ta dobrá cesta? Po ní jděte a vaše duše najdou odpočinutí.“ (Jer 6:16)

NEJVĚTŠÍM ZNAMENÍM pro nás je dnes to, že brzký návrat našeho Pána je k rozpoznání na stále se zvětšujících světových problémech – všeobecně se rozrůstajícím strachu, nouzi, válkách a na velkém znamení návratu Izraele z více než sta zemí do svojí země tak, jak to prorokovala Bible. Je blízko čas, v němž Bůh prostřednictvím Izraele oslaví přede všemi národy své velké svaté jméno! (Ez 39:27)