Vzkříšení

resurrectionb.jpgPosmrtný život je a vždy byl důležitou součástí všech světových náboženství. Bible nám říká, že bez Pána Ježíše jsou naše životy drženy v otroctví strachu před smrtí. Co tedy můžeme očekávat po smrti? Jak se můžeme dozvědět pravdu?    

V několika předcházejících biblickch besedách jsme probírali biblické učení o posmrtném životě. Našli jsme, že Bible má velmi mnoho co říci ne tento předmět a říká jasně že:

- Smrt je Boží trest pro člověka za jeho neposlušnost
- Skrze Boží prokletí se Adam stal smrtelným a tak, i my zemřeme a navrátíme se zpět do žemě, do stavu, kdy nevime zhola nic.
- Neexistuje nesmrtelná duše nebo podstata, která by existovala po smrti těla.
- Jediná naděje do budoucna je víra v Pána Ježíše Krista, kter vzkřísí mrtvé a dá věřícím nesmrtelnost, až se vrátí na zem.

V této přednášce se podíváme podrobněji co Bible učí o vzkříšení. A toto učení porovnáme s jinými teoriemi o posmrtném životě a pokusíme se dát odpovědi na otázky.

Posmrtný život
Řekněme, že jsou čtyři možnosti nebo teorie co se stane, když zemřeme.

1. Úplný zánik - neexistuje žádný život po smrti
2. Nauka o stěhování duší do duchovního světa
3. Reinkarnace - převtělování, opakované zrození a smrt
4. Vzkříšení - mrtví vstanou až Pán Ježíš přijde

Co je pravda?
Jak v tomot množství názorů, je možné najít pravdu? Jaké máme důkazy? Slyšeli jsme o lidech, kteří byli blízko smrti. O dětech nebo paclentech pod hypnózou, kteří si pamatují minulé životy. Můžeme promluvit s médium, spiritualistou, který tvrdí, že může mluvit s mrtvmi. Můžeme se však spolehnout na tato tvrzení? Mnohdy si jejich tvzení vzájemně odporují a jsou nepřesná. Toto vše je založeno na psychickch efektech, o kterých málo víme.

Nyní to porovnáme se spolehlivým svědectvím učení Bible. Namísto zmateného filozofování a nejistých povídek pocházejících z lidských myslí, je tu Bible, jasná prostá pravda, nebot' autorem je náš Stvořitel Bůh.

Jestliže věříme v existenci Hospodina, který nás stvořil z určitého důvodu, není bezdůvodné říci, že nám Bůh dá vysvětlení o životě - proč žijeme a umíráme? Samozřejmě Bible nám dává odpověd'! Proto máme Bibli.

Co nám Bible říka?
Nedivte se tomu, nebot' přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.
Jan 5v28-29

... a tak jako oni mám naději v Bohu, že jednou spravedliví i nespravedliví vstanou k soudu.
Skutky 24v15

Ježíš byl vzkříšen. To samo je nejsilnějším důkazem, že vzkříšení se opravdu stalo. Je to historická skutečnost, že Pán Ježíš byl ukřižován a o tři dny později byl vzkříšen, jak sám řekl, že se stane a vidělo ho mnoho svědků. To je důkazem, že křest'anské učení je pravdivé.

Co je vzkříšení?
Můžeme se ptát - jak vstanou mrtví? Slovo pochází z řeckého slova "anastasis", které míní, "vstat znovu".

Bible popisuje vzkříšení jako procitnutí ze spánku:

V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
Daniel 12v1-2

Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou!
Probud'te se, plesejte, kdo přebýváte v prachu!
Vždyt' tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů.
Izajáš 26v19

Podrobnou odpověd' na otázku nám dává apoštol Pavel v 1. listu Korintským 15v35-54. Vysvětluje, že budoucí vzkříšení těla je podobn proces jako když vzejde holé zrno pšenice nebo nějaké jiné rostliny.

Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zaseto v ponížeností, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní.
1.Korintským 15v42-44

Vzkříšení je - jako když vzejde zrno - potom nastane proměnění těla přirozeného, smrtelného na tělo nové, duchovní - nesmrtelné. Znovu o tom Pavel mluví:

Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno:
"Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!"
1.Korintským 15v52-54

Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, nebot' nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nbrž aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem.
2.Korintským 5v4

I těm, kteří budou žít, promění jejich těla na nesmrtelné a to v době vzkříšení mrtvých:

Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice.
1.Korintským 15v51-52

Jaké to bude tělo? My pouze víme, že bude stejné jako měl Ježíš po jeho vzkříšení. Písmo praví, že "jako prv vstane z mrtvých".

... Mesiáš má trpět, jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům
Skutky 26v23

... Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.
Filipským 3v20-21

Avšak Kristus byl vzkříšen jako prvni z těch, kdo zesnuli.
1.Korintským 15v20

My víme, že Ježíš nebyl vzkříšen, jako duch, poněvadž to řekl svým učedníkům. On jim ukázal, že má maso a kosti, že se ho mohou dotkat a že může jíst.

Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: "Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyt' jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně."
To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: "Máte tu nečo k jídlu?" Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi.
Lukás 24v37-43

Též víme, že se náhle objevil nebo zmizel, prošel zavřenými dveřmi a stěnou. Toto bylo 'duchovní tělo' nebo přijal 'božskou přirozenost' jak píše Petr. Můžeme předpokládat, že podobné tělo mají andělé. Samozřejmě nikdo z nás takové tělo nikdy neviděl, a proto nemůžeme všemu rozumět:

Milovaní, nyní jsme děti Boží: a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jak jest.
1.List Janův 3v2

Ale jak je psáno:
"Co oko nevidělo a ucho neslselo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují"
1.Korintsýkm 2v9

Kdy se to stane?
V mnohých veršich se dočítáme, že vzkříšení nastane při příchodu Pána Ježíše Krista za zem:

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.
1.Tesalonickým 4v16

.. v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.
1.Korintským 15v22-23

Také víme, že Ježíš bude soudit vzkříšené i živé:

Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí: tehdy se člověku dostane chvály od Boha.
1.Korintským 4v5

Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království:...
2.Timoteovi 4v1

Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží.
Římanům 14v10

Kdo bude vzkříšen?
Ne všichni lidé, budou mít naději na vzkříšení. Mnozí budou vzkříšení, někteří budou odměněni a někteří zavrženi na soudu.

... musí se přidat k pokolení svých otců, kteří nikdy nezahlédnou světlo.
Žalm 49v20

"... zemské správce a bohatýry a usnou věčným spánkem a neprocitnou" je výrok Krále, jehož jméno je Hospodin zástupů.
Jeremiaš 51v57

.. Mrtví neobživnou, stíny nepovstanou, nebot' jsi je ztrestal, zahladils je, každou památku na ně jsi zničil.
Izajáš 26v14

Boží záměr je, aby bylo kázáno lidem celého světa evangelium. Ti, kteří uslyšeli a uvěřili a přijali nebo nepřijali Boží nabídku, jsou "zodpovědní" před Bohem a budou vzkříšeni z mrtvých.

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Marek 16v16

Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.
Jan 15v22

Co se stane s těmi, kteří budou zavrženi?
Toto není lehká otázka. Víme však, že to bude spravedlivé. A bude to velice zoufalé. Bible to líčí jako trest v žáru ohně. V knize Zjevení je nám to popsáno jako "druhá smrt". Z toho vyplývá, že znovu zemřou.

Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království, a vy budete vyvrženi ven.
Lukáš 13v28

.. a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba ,daleko od Pána a slávy jeho moci' ...
2.Tesalonickým 1v7-9

Jestliže svévolné hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hřichy, ale jen s hrozným soudem a ,žárem ohně, kter stráví Boží odpůrce'.
Židům 10v26-27

.. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří ohěn a síra. To je ta druhá smrt.
Zjevení 21v8

Dobrá zpráva - poselství evangelia
Vidíme, že v Bibli nám Bůh dává jasnou odpověd' na naše otázky  o posmrtném životě. Stačí nám číst Slovo Boží a uvěřit této zprávě.

Naděje na zmrtvchstání, byla vždy nadějí věřících, nebot' v Ježíši je vzkříšení z mrtvch. To je poselství apoštolů:

... rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých.
Skutky 4v2

... Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvýchvstání.
Skutky 17v18

Bůh po nás žádá, abychom uvěřili tomuto evangeliu, obrátili se a nechali se pokřtít ve jménu Ježíše Krista.

Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každ, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"
Jan 11v25-26

.. a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Nebot' to je vůle mého Otce, aby každ, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčn; a já jej vzkřísím v poslední den"
Jan 6v39-40

A toto je ta dobrá zpráva, kterou vám dnes přinášíme i my.