top of page
Bible Lesson

V co věříme


Pevně věříme Bibli, která je Slovo Boží. Učí nás o Boží lásce, kterou nám Bůh prokázal životem, smrtí a vzkříšením svého Syna, a zve nás, abychom se připravili na brzký příchod Pána Ježíše, a my se držíme této neotřesitelné naděje. Základ naši víry je stejný, jako učili apoštolové a Pán Ježíš v prvním století a podle toho se snažíme žít. 

Základní prvky víry

Bible je jediným pravým poselstvím od Boha, je celá inspirovaná.

2 Timoteovi 3,16; 2 List Petrův 1,21

Existuje jen jeden Bůh, který stvořil svět a má plán pro něj i pro lidi.

1 Timoteovi 2,5; Pátá Mojžíšova 6,4

Duch svatý je Boží vlastní mocí, kterou používá k uskutečnění svého účelu.

Lukáš 1,35; Skutky 10,38

Ježíš je Boží Syn. Je také Syn člověka, protože jeho matka byla Maria.

Matouš 3,17; Galatským 4,4

Ježíš překonal všechna pokušení, než zemřel ukřižováním, aby mohl být odstraněn hřích a smrt.

Židům 2,14; Římanům 8,3

Ježíš byl vzkříšen z mrtvých a po 40 dnech byl vzat do nebe – a znovu se vrátí na zem

Skutky 1,3; Marek 16,19

Až se vrátí, Ježíš vzkřísí a bude soudit mrtvé a věčným životem dá věrným.

Jan 5,28-29; Daniel 12,2

Bude králem nad obnoveným Božím královstvím a bude vládnout celému světu z Jeruzaléma.

Lukáš 1,32-33; Izajáš 9,6-7

Jeho následovníci mu pomohou navždy přinést mír a spravedlnost do celého světa.

Lukáš 22,29-30; Izajáš 32,17

Ďábel je jiné jméno pro naši hříšnou lidskou povahu (kterou Ježíš přemohl) a není nadpřirozenou bytostí.

List Jakubův 1,14-15; Židům 2,14

Když člověk zemře, nemá žádné vědomí. Jejich naději má Ježíš vzkřísit, když se vrátí.

Žalm 146,4; Kazatel 9,5–6

Abychom byli spaseni, musíme věřit evangeliu o Božím království a o jménu Ježíše Krista ...

Jan 3,16; Skutky 8,12; Židům 11,6

Musíme činit pokání (změnit náš postoj mysli) a být pokřtěni do spasitelného jména Krista úplným ponořením do vody ...

Skutky 2,38; Marek 16,16

A v našem vlastním životě musíme následovat příklad Ježíše.

Marek 12,29-31; Jan 13,34

Stáhnout Vyznání víry

Ať jsme kdekoliv, naše společenství je založeno na stejném základně víry.  Nemáme nějaký ústřední koncil vydávající nařízení — každé jednotlivé shromáždění se řídí pouze učením Bible , a samostatně spravují svoje záležitosti.

Vyznání víry
bottom of page