top of page

Ochrana soukromí

1.  Úvod

1.1 Zabýváme se ochranou soukromí našich členů, přátel a návštěvníků webových stránek

1.2 Tato pravidla platí v případech, kdy jednáme jako správce údajů s ohledem na osobní údaje jinými slovy, kdy určujeme účel a prostředky zpracování těchto osobních údajů.

1.3 Shromažďujeme a ukládání osobních údajů v rámci našich běžných církevních aktivit Inc Luding e-maily, události a služby, osobní kontakty, dosah, jakož i korespondenci týkající se naší církevní práci s jednotlivci, jinými církvemi, dodavateli a finančními transakcemi .

1.4 Vaše práva týkající se toho, jak uchováváme a zpracováváme údaje, jsou uvedeny níže. Naše data shromažďování a zpracování kontaktů s vámi bude obsahovat lin ks těchto zásad ochrany osobních údajů a vhodných mechanismů opt-in a opt-out.

1.5 V této politice se "my", "my" a "naše" odvoláváme na Bratři v Kristu . Více informací o nás naleznete v části 14.

 

2. Jak používáme vaše osobní údaje
2.1 V této sekci 2 jsme nastavili následující:

      (a) obecné kategorie osobních údajů, které můžeme zpracovávat;
      (b) účely, pro které můžeme zpracovávat osobní údaje; a
      (c) právní základy zpracování.

2.2 Můžeme zpracovávat data ve vztahu k našim přátelům se setkáváme během našich kazatelských aktivit prostřednictvím třetí strany Mailchimp, ("Data přátel"). Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní čísla ad adresu, jakož i některé záznamy našich kontaktů a komunikace s vámi, včetně informací o vašich náboženských preferencích. Tyto informace jste původně poskytli při osobním setkání s některým z našich členů, dotazování, registrace nebo navštěvování událostí, reagování na nabídky křesťanských materiálů jinými částmi naší širší cirkvové komunity nebo zasláním e-mailu, telefonu, naše webové stránky nebo sociální média kanály . Tyto údaje mohou být zpracovány tak, aby vám zasílaly pozvánky na události nebo schůzky, informační bulletiny nebo jiné křesťanské materiály, které vás mohou zajímat, nebo vás kontaktovat přímo, abychom mohli reagovat na váš zájem o naši víru . Právním základem tohoto zpracování je výslovný souhlas, který jste nám poskytli. Budete mít vždy možnost jednoduše se odhlásit od našich sdělení.

2.3 W e mohou zpracovávat některé z vašich osobních údajů uvedených v této politiky li to nezbytné pro zjištění, uplatnění nebo obranu právních nároků, ať již v soudním řízení nebo v Administr ative nebo out-of-soudního řízení. Právním základem pro toto zpracování je naše oprávněné zájmy, n Amely ochrana a prosazování našich zákonných práv, vaše zákonná práva a zákonná práva ostatních.

2.4 Můžeme zpracovat všechny vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách, kde je to nezbytné pro účely získání nebo zachování pojištění, řízení rizik nebo získání odborné rady . Právním základem tohoto zpracování jsou oprávněné zájmy, a to řádná ochrana naší charity před riziky.

2.5 Navíc ke specifickým účelům, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje uvedené v tomto oddíle 2, můžeme také zpracovávat veškeré vaše osobní údaje, když s re takové zpracování nezbytné pro splnění právní obligat iontu, ke kterému jsme předmět, nebo abyste ochránili své životně důležité zájmy nebo životní zájmy jiné fyzické osoby.

2.6 Prosím, neposkytněte nám osobní údaje jiné osoby, pokud o to nepožádáme.

 

3. Poskytněte své osobní údaje ostatním
3.1 W e může zveřejnit vaše osobní údaje našim pojišťoven a / nebo odborné poradce, pokud rozumně nezbytné pro účely získání nebo udržení pojištění, řízení rizik, získání odbornou radu, nebo zjištění, výkon nebo obranu právních nároků, ať už u soudu řízení nebo ve správním nebo mimosoudním řízení.
3.2 Kromě konkrétních zveřejnění osobních údajů uvedených v části 3 můžeme osobní údaje zveřejnit, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou jsme povinni, nebo pro ochranu vašich životních zájmů nebo životně důležitých jinou fyzickou osobou. Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit, pokud je takové zpřístupnění nezbytné k vytvoření, výkonu nebo obhajobě právních nároků, ať již v soudních řízeních nebo v administrativním nebo mimosoudním řízení.

 

4. Mezinárodní převody vašich osobních údajů
4.1 V tomto oddílu 5 poskytujeme informace o okolnostech, za kterých mohou být vaše osobní údaje převedeny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

4.2 Můžeme přenést "data přátel" do třetí strany Mailchimp (Rocket Science Group), která je stížností GDPR a sídlí v USA, pro kterou Evropská komise přijala "rozhodnutí o přiměřenosti" s ohledem na zákony na ochranu dat, omezené na soukromí Rámec štítu, pro který je společnost Mailchimp registrována , pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely a na právní základy stanovené v této zásadě podle oddílu 2.4. Informace o službě Mailchimp naleznete na adrese https://mailchimp.com
              
5. Uchovávání a mazání osobních údajů
5.1 Tento oddíl 5 stanoví zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit dodržování našich zákonných povinností týkajících se uchovávání a vymazávání osobních údajů.

5.2 Osobní údaje, které zpracováváme k jakémukoli účelu nebo účelům, nebudou uchovávány delší dobu, než je nezbytné pro tento účel nebo pro tyto účely.

5.3 Vaše osobní údaje si uchováme následovně:

      (a ) "Data přátel" zůstane zachována, dokud nepožádáte o odhlášení nebo smazání vašich osobních údajů nebo o smazání maximálně šesti let po poslední odezvě, kterou jsme obdrželi od vás.

5.4 Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu 5 můžeme uchovávat vaše osobní údaje, pokud je takové uchovávání nezbytné pro dodržení zákonných povinností, kterým podléháme, nebo pro ochranu vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

6. Bezpečnost osobních údajů
6.1 Budeme přijímat příslušná technická a organizační opatření k zajištění vašich osobních údajů a zabránění ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

6.2 Všechna vaše osobní data uložíme na zabezpečených přenosných počítačích a počítačích, zabezpečených službách hostovaných cloudem přístupných v osobních počítačích a mobilních zařízeních a v ručních systémech pro správu záznamů.

6.3 Elektronické osobní data uložená na noteboocích a počítačích bude zajištěno v pa ssword chráněných účtů a kde jsou příslušné tabulky Excel chráněné heslem v určených místech.

6.4 Elektronické osobní údaje uložené v cloudu budou zabezpečeny v účtech chráněných heslem pro procesory třetích stran uvedené v oddíle 2 s omezeným přístupem s použitím bezpečnostních opatření podrobně popsaných v jejich zásadách ochrany soukromí, které jsou k dispozici online.

6.5 Ruční záznamové systémy budou uloženy v uzamčených skříních v určených místech s omezeným přístupem

6.6 Berete na vědomí, že přenos nešifrovaných (nebo nedostatečně šifrovaných) dat přes internet je ve své podstatě nejistý a nemůžeme zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet.

 

7. Pozměňovací návrhy
7.1 Čas od času můžeme tyto zásady aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

7.2 Tuto stránku byste měli zkontrolovat příležitostně, abyste se ujistili, že jste spokojeni se změnami těchto zásad.
 

7.3 Můžeme vás informovat o důležitých změnách v těchto zásad e-mailem.

 

8. Vaše práva
8.1 V tomto oddílu 8 shrnujeme práva, která máte podle zákona o ochraně údajů. Některá práva jsou složitá a ne všechny podrobnosti byly zahrnuty do našich souhrnů. Proto byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů o úplném vysvětlení těchto práv.

8.2 Vaše hlavní práva vyplývající z právních předpisů o ochraně údajů jsou:

       (a) právo na přístup;
       (b) právo na opravu;
       (c)  právo vymazat;
       (d)  právo omezit zpracování;
       (e)  právo vznést námitku proti zpracování;
       (f)   právo na přenositelnost dat;
       (g)  právo podat stížnost orgánu dozoru; a
       (h)  právo odvolat souhlas.

8.3 Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a kde máme, přístup k osobním údajům spolu s určitými dalšími informacemi. Tyto dodatečné informace obsahují podrobnosti o účelu zpracování, kategoriích dotyčných osobních údajů a příjemcům osobních údajů. Poskytování práv a svobod ostatních není ovlivněno, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta zdarma, ale další kopie mohou být předmětem přiměřeného poplatku

8.4 Máte právo mít k vám nepřesné osobní údaje o nápravě a s přihlédnutím k účelům zpracování máte k dispozici neúplné osobní údaje o vás.

8.5 Za určitých okolností máte právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. K těmto okolnostem patří: osobní údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány; odvoláváte souhlas se zpracováním na základě souhlasu; namietáte proti zpracování podle určitých pravidel příslušného zákona o ochraně údajů; zpracování je pro účely přímého marketingu; a osobní údaje byly protiprávně zpracovány . Existují však vyloučení práva na vymazání. Obecná vyloučení zahrnuje případ, kdy je zpracování nezbytné: [pro výkon práva na svobodu projevu a informace; pro splnění zákonné povinnosti; nebo pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků].

8.6 Za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů. Tyto okolnosti jsou: zpochybňujete přesnost osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale vylučujete vymazání; již nepotřebujeme osobní údaje pro účely našeho zpracování, ale vyžadujete osobní údaje k vytvoření, výkonu nebo obraně právních nároků; a máte námitky proti zpracování, až do ověření této námitky. Pokud je zpracování na tomto základě omezeno, můžeme i nadále ukládat vaše osobní údaje. Použijeme jej pouze jinak: s vaším souhlasem; pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků; pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

8.7 Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v němž je právním základem pro zpracování, že zpracování je nezbytné pro: plnění úkolu provedeného v veřejného zájmu nebo při výkonu jakéhokoli veřejného orgánu, který nám byl svěřen; nebo účely legitimních zájmů nás nebo třetí strany. Pokud učiníte takovou námitku, přestaneme zpracovávat osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování je pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků.

8.8 Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování pro účely přímého marketingu). Pokud takovouto námitku učiníte, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje za tímto účelem.

8.9 Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování vašich osobních údajů pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných z důvodů veřejného zájmu.

8.10 Pokud právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je:

      (a) souhlas; nebo
      (b) že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, ke které jste stranou nebo pro provedení kroků podle Vašeho přání před uzavřením smlouvy,

a takové zpracování probíhá automatizovaně, máte právo obdržet vaše osobní údaje v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však neplatí, pokud by to mělo nepříznivý dopad na práva a svobody druhých.

8.11 Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony na ochranu údajů, máte zákonné právo podat stížnost u orgánu dozoru odpovědného za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU vašeho obvyklého pobytu, pracoviště nebo místa údajného porušení předpisů.

8.12 Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Odstoupení neovlivní zákonnost zpracování před odběrem.

8.13 Jakékoli vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům můžete uplatnit písemným oznámením, abychom se obrátili na našeho pracovníka shody se zásadami GDPR, jehož údaje jsou uvedeny v části 16.1 níže.

 

9. Webové stránky třetích stran
9.1 Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a jejich podrobnosti.

9.2 Nemáme žádnou kontrolu nad politikami a postupy třetích stran v oblasti ochrany soukromí a nejsou zodpovědní za ně.

 

10. Aktualizace informací
10.1 Dejte nám prosím vědět, zda jsou osobní údaje, které máme ohledně vás, třeba opravit nebo aktualizovat.

 

11. O cookies
11.1 Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec dopisů a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se potom odesílá zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru.

11.2 Soubory cookie mohou být buď "trvalé" soubory cookie nebo "session" soubory cookie: trvalý soubor cookie bude ukládán webovým prohlížečem a zůstane platný až do stanoveného data exspirace, pokud uživatel nebude smazán před datem vypršení platnosti; cookie relace na druhé straně vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč uzavřen.

11.3 Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní informace, které u nás ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z těchto souborů.

 

12. Cookies používané našimi poskytovateli služeb
12.1 Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie a tyto cookies mohou být uloženy v počítači při návštěvě našeho webu.

12.2 Používáme společnost Squarespace, USA, kde sídlíme naše webové stránky, a používají cookies k uložení vašich preferencí ve vztahu k užívání cookies obecněji. Pravidla ochrany soukromí Squarespace jsou k dispozici na adrese: https://www.squarespace.com/privacy

12.3 Pomocí služby Google Analytics analyzujeme využití našich webových stránek. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek pomocí souborů cookie. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o využívání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese : https://www.google.com/policies/privacy/ .
Příslušné soubory cookie jsou: _ga, _gat_gtag_UA_112700842_1 & _gid

 

13. Správa souborů cookie
13.1 Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie a odstranění souborů cookie. Metody k tomu se liší od prohlížeče až po prohlížeč a od verze po verzi. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookie pomocí těchto odkazů:

      (a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
      (b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
      (c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
      (d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
      (e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);  
      (f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

 

14. Naše detaily
14.1 Naše charita je vlastněna a provozována Christadelphian Bible Mission (CBM), která je GDPR Data Controller

14.2 CBM je registrována v Anglii a Walesu pod obchodním číslem 2796412 (Londýn) a charitativním číslem 1020558 a registrované prostory jsou na adrese Vinyamar, Craig Yr Eos Avenue, Ogmore-by-Sea, Bridgend CF32 0PF, Velká Británie

14.3 Naše hlavní provozní místo a GDPR Data Processor pro Českou republiku jménem CBM je na adrese Vinyamar, Craig Yr Eos Avenue, Ogmore-by-Sea, Bridgend CF32 0PF, Velká Británie

14.4 Můžete nás kontaktovat:

      (a) poštou na poštovní adresu uvedenou výše v bodě 14.3 výše
      (b) pomocí našeho kontaktního formuláře http://www.bratrivkristu.org/send-us-an-email;
      (c) telefonicky na čísle +44 (0)1582 873217 ; nebo
      (d) e-mailem, email@bratrivkristu.org
 
15. Registrace ochrany údajů
15.1 Jako nezisková organizace se nemusíme registrovat jako správce údajů u úřadu komisaře pro informace Spojeného království.

15.2 Naše zpracování dat, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, je v souladu s předpisy EU GDPR.

 

16. GDPR compliance officer
16.1 Kontaktní údaje našeho úředníka pro shodu GDPR jsou: Dafydd Jenkins, Vinyamar, Craig Yr Eos Avenue, Ogmore-by-Sea, Bridgend CF32 0PF, Velká Británie

bottom of page