top of page
baptism2.jpg

Křest

 

O křtu bylo napsáno a řečeno mnohé a objevilo se mnoho rozličných teorií. Odložme proto veškerou předpojatost a nechme Bibli, aby nám ukázala, co učí: Podíváme se na toto důležité biblické téma pod čtyřmi nadpisy:

 1. jeho potřeba

 2. čeho jím dosáhneme

 3. jakou by měl mít formu

 4. po křtu... co potom?

​1. Potřeba
Pád lidstva v zahradě Eden zapříčil oddělení člověka od Boha. O samého počátku Bůh lidem jako Adam, Eva, Abraham, Izák, Jákob, David a izraelským prorokům zaslíbil, že nakonec dojde k finálnímu usmíření. Aby dodržel svá zaslíbení, poslal Bůh svého Syna jako Spasitele lidstva „Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen“ (Jan 3,17). Dříve, v té samé kapitole, Ježíš vyvrací jakékoliv pochybnosti o nezbytnosti křtu pro spásu, „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího“ (Jan 3,5). A znovu Ježíš říká: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen“ (Marek 16,16).

2. Čeho jím dosáhneme
Podívejme se na to, čeho křtem dosáhneme, a jak o tom rozličně hovoří Bible:

 • duchovní očištění - „dobré svědomí... před Bohem“ (1 Petrův 1,21).

 • odpuštění hříchů - „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů“ (Skutky 2,38).

 • záchrana z vody - „koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom osm lidí“ (1 Petrův 3,20).

 • identifikace s Kristem v jeho smrti, pohřbu a vzkříšení - (Římanům 6,1-8; Koloským 2,11-13).

 • vzetí na sebe Kristova jména - „Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli“ (Galatským 3,27).

3. Forma
Kvůli jeho důležitosti musí mít křest podobu jakou požaduje Bůh, abychom dostáli principům, které jsme poznali výše. Podívejme se na následující slova Písma: 

 • „byl tam dostatek vody“ (Jan 3,23).

 • „oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody“ (Skutky 8,38).

 • „když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody“ (Matouš 3,16). Poznámka: - prvotní význam řeckého slova „baptizó“ znamená „plně ponořit“ či „učinit mokrým“ viz Strongova nebo Youngova konkordance. Stejně jako je důležitá forma, stejně důležitá je i víra a obrácení.

 • „obraťte se a každý z vás ať přijme křest“ (Skutky 2,38).

 • „když uvěřili Filipově zvěsti... dávali se pokřtít muži i ženy“ (Skutky 8,12).

 • Pozorně si přečtěte rozhovor filipského žalářníka s Pavlem a Silasem (Skutky 16,25-34)

 

4. Po křtu
Ježíš jasně ukazuje, že křest byl a je počátkem života služby, slibujíce duchovní, nikoliv materiální prospěch všem těm, kdo ho věrně následují (Matouš 19,27). Podívejte se například jak apoštol Pavel kontrastuje skutky lidského těla s „ovocem ducha“ (Galatským 5,16).

Křest a spasení
Jen velmi málo lidí má skutečné vědomí o tom, co spasení znamená, domnívajíce se, že jde o pozvání k posmrtnému životu v nebi. Nicméně tohle vůbec není význam biblického spasení... Co je nám nabídnuto v Bibli, je spasení od věčné smrti. Apoštol Pavel nám to říká jasně v Římanům 6,23, že mzdou hříchu (neprominuté zvrácenosti) je smrt, ale „darem Božím je život věčný skrze Ježíše Krista našeho Pána“ skrze křest v Ježíšovo jméno.

Křest nám dává naději na usmíření s Bohem - využijme ji. Je zdarma.

 

Pokud se chceš blíže seznámit s učením Bible a poznat její pravdivé poselství, neváhej nás kontaktovat a napiš nám e-mail. Nabízíme Ti možnost studovat náš biblický kurz, který je zcela zdarma. Těšíme se na kontakt s Tebou a diskuzi nad otázkami z Bible.

bottom of page