top of page
what-is-life-reverse.jpg

Vzkříšení

 

Posmrtný život je a vždy byl důležitou součástí všech světových náboženství. Bible nám říká, že bez Pána Ježíše jsou naše životy drženy v otroctví strachu před smrtí. Co tedy můžeme očekávat po smrti? Jak se můžeme dozvědět pravdu? 

V několika předcházejících biblických besedách jsme probírali biblické učení o posmrtném životě. Našli jsme, že Bible má velmi mnoho co říci ne tento předmět a říká jasně že:

  • Smrt je Boží trest pro člověka za jeho neposlušnost

  • Skrze Boží prokletí se Adam stal smrtelným a tak, i my zemřeme a navrátíme se zpět do země, do stavu, kdy nevíme zhola nic.

  • Neexistuje nesmrtelná duše nebo podstata, která by existovala po smrti těla.

  • Jediná naděje do budoucna je víra v Pána Ježíše Krista, který vzkřísí mrtvé a dá věřícím nesmrtelnost, až se vrátí na zem.

V této přednášce se podíváme podrobněji co Bible učí o vzkříšení. A toto učení porovnáme s jinými teoriemi o posmrtném životě a pokusíme se dát odpovědi na otázky.

Posmrtný život

Řekněme, že jsou čtyři možnosti nebo teorie co se stane, když zemřeme.

  1. Úplný zánik – neexistuje žádný život po smrti

  2. Nauka o stěhování duší do duchovního světa

  3. Reinkarnace – převtělování, opakované zrození a smrt

  4. Vzkříšení – mrtví vstanou až Pán Ježíš přijde

 

Co je pravda?
Jak v tomto množství názorů, je možné najít pravdu? Jaké máme důkazy? Slyšeli jsme o lidech, kteří byli blízko smrti. O dětech nebo pacientech pod hypnózou, kteří si pamatují minulé životy. Můžeme promluvit s médium, spiritualistou, který tvrdí, že může mluvit s mrtvými. Můžeme se však spolehnout na tato tvrzení? Mnohdy si jejich tvrzení vzájemně odporují a jsou nepřesná. Toto vše je založeno na psychických efektech, o kterých málo víme.

Nyní to porovnáme se spolehlivým svědectvím učení Bible. Namísto zmateného filozofování a nejistých povídek pocházejících z lidských myslí, je tu Bible, jasná prostá pravda, neboť' autorem je náš Stvořitel Bůh.

Jestliže věříme v existenci Hospodina, který nás stvořil z určitého důvodu, není bezdůvodné říci, že nám Bůh dá vysvětlení o životě – proč žijeme a umíráme? Samozřejmě Bible nám dává odpověď'! Proto máme Bibli.

Co nám Bible říká?

„Nedivte se tomu, neboť' přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“ - Jan 5,28-29

„... a tak jako oni mám naději v Bohu, že jednou spravedliví i nespravedliví vstanou k soudu.“ - Skutky 24,15

Ježíš byl vzkříšen. To samo je nejsilnějším důkazem, že vzkříšení se opravdu stalo. Je to historická skutečnost, že Pán Ježíš byl ukřižován a o tři dny později byl vzkříšen, jak sám řekl, že se stane a vidělo ho mnoho svědků. To je důkazem, že křesťanské učení je pravdivé.

Co je vzkříšení?
Můžeme se ptát – jak vstanou mrtví? Slovo pochází z řeckého slova „anastasis“, které míní, „vstát znovu“.

Bible popisuje vzkříšení jako procitnutí ze spánku:

„V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.“ - Daniel 12,1-2

„Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou!
Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu!
Vždyť' tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů.“ - Izajáš 26,19

Podrobnou odpověď' na otázku nám dává apoštol Pavel v 1. listu Korintským 15v35-54. Vysvětluje, že budoucí vzkříšení těla je podobné proces jako když vzejde holé zrno pšenice nebo nějaké jiné rostliny.

„Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zaseto v ponížeností, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní.“ - 1.Korintským 15,42-44

Vzkříšení je – jako když vzejde zrno – potom nastane proměnění těla přirozeného, smrtelného na tělo nové, duchovní – nesmrtelné. Znovu o tom Pavel mluví:

„Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ,Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!‘“ - 1.Korintským 15,52-54

„Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, neboť' nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem.“ - 2.Korintským 5,4

I těm, kteří budou žít, promění jejich těla na nesmrtelné a to v době vzkříšení mrtvých:

„Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice.“ - 1.Korintským 15,51-52

Jaké to bude tělo? My pouze víme, že bude stejné jako měl Ježíš po jeho vzkříšení. Písmo praví, že "jako prvý vstane z mrtvých".

„... Mesiáš má trpět, jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům.“ - Skutky 26,23

„... Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.“ - Filipským 3,20-21

„Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.“ - 1.Korintským 15,20

My víme, že Ježíš nebyl vzkříšen, jako duch, poněvadž to řekl svým učedníkům. On jim ukázal, že má maso a kosti, že se ho mohou dotknout a že může jíst.

„Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: ,Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť' jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.‘
To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: ,Máte tu něco k jídlu?‘ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi.“ - Lukáš 24,37-43

Též víme, že se náhle objevil nebo zmizel, prošel zavřenými dveřmi a stěnou. Toto bylo 'duchovní tělo' nebo přijal 'božskou přirozenost' jak píše Petr (2.Petr 1,4). Můžeme předpokládat, že podobné tělo mají andělé. Samozřejmě nikdo z nás takové tělo nikdy neviděl, a proto nemůžeme všemu rozumět:

„Milovaní, nyní jsme děti Boží: a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jak jest.“ - 1.List Janův 3,2

„Ale jak je psáno: ,Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují‘“ - 1.Korintsýkm 2,9

 

Kdy se to stane?
V mnohých verších se dočítáme, že vzkříšení nastane při příchodu Pána Ježíše Krista za zem:

„Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“ - 1.Tesalonickým 4,16

„... v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.“ - 1.Korintským 15,22-23

Také víme, že Ježíš bude soudit vzkříšené i živé:

„Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí: tehdy se člověku dostane chvály od Boha.“ - 1.Korintským 4,5

„Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království:...“ - 2.Timoteovi 4,1

„Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží.“ - Římanům 14,10

 

Kdo bude vzkříšen?
Ne všichni lidé, budou mít naději na vzkříšení. Mnozí budou vzkříšení, někteří budou odměněni a někteří zavrženi na soudu.

„... musí se přidat k pokolení svých otců, kteří nikdy nezahlédnou světlo.“ - Žalm 49,20

„,... zemské správce a bohatýry a usnou věčným spánkem a neprocitnou‘ je výrok Krále, jehož jméno je Hospodin zástupů.“ - Jeremiáš 51,57

„... Mrtví neobživnou, stíny nepovstanou, neboť' jsi je ztrestal, zahladils je, každou památku na ně jsi zničil.“ - Izajáš 26,14

Boží záměr je, aby bylo kázáno lidem celého světa evangelium. Ti, kteří uslyšeli a uvěřili a přijali nebo nepřijali Boží nabídku, jsou "zodpovědní" před Bohem a budou vzkříšeni z mrtvých.

„Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ - Marek 16,16

„Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.“ - Jan 15,22

 

Co se stane s těmi, kteří budou zavrženi?
Toto není lehká otázka. Víme však, že to bude spravedlivé. A bude to velice zoufalé. Bible to líčí jako trest v žáru ohně. V knize Zjevení je nám to popsáno jako "druhá smrt". Z toho vyplývá, že znovu zemřou.

„Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království, a vy budete vyvrženi ven.“ - Lukáš 13,28

„... a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly, aby v plamení ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba, ,daleko od Pána a slávy jeho moci‘...“ - 2.Tesalonickým 1,7-9

„Jestliže svévolné hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a ,žárem ohně, který stráví Boží odpůrce‘.“ - Židům 10,26-27

„... Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“ - Zjevení 21,8

 

Dobrá zpráva – poselství evangelia
Vidíme, že v Bibli nám Bůh dává jasnou odpověď' na naše otázky o posmrtném životě. Stačí nám číst Slovo Boží a uvěřit této zprávě.

Naděje na zmrtvýchvstání, byla vždy nadějí věřících, neboť' v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. To je poselství apoštolů:

„... rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých.“ - Skutky 4,2

„... Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvýchvstání.“ - Skutky 17,18

Bůh po nás žádá, abychom uvěřili tomuto evangeliu, obrátili se a nechali se pokřtít ve jménu Ježíše Krista.

„Ježíš jí řekl: ,Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?‘“ - Jan 11,25-26

„... a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť' to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den“ - Jan 6,39-40

A toto je ta dobrá zpráva, kterou vám dnes přinášíme i my.

bottom of page